Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
2 balông bố trí theo chiều dọc
Ghi xích (kiểu vảy cá)
Cấp than, thải xỉ: hoàn toàn cơ khí
Hiệu suất: 77 ~ 78%
Nhiên liệu đốt: than cục, than cám